Art Gallery Marcell Vallas

handball

 

Vítejte na stránkach Marcella Vallase

Součastný surrealistický maliř, spisovatel a ilustrátor.

Dlouhodobě pobýval v USA, na Floridě. Kde se prosadil a je uznavaný umělec v oboru maliřství a sochařství. Pořádal výstavy v městě Sarasota v galerii First Step of Sarasota, 4613 North Washington Boulevard, Florida. Poté se odstěhoval do Floridského Miami, kde vystavoval ve známých galeriich Pérez Art Museum Miami, Lowe Art Museum, Eduardo Lira Art Gallery, Art Fusion Galleries a Wynwood 28 | Art Gallery. V součastné době se věnuje psaní dětských knížek a samozřejmě malovaní surrealismu. Surrealismus je evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Slova „umělecký směr“ nejsou plně vystihující, neboť surrealismus znamená nejen umělecký směr, ale i životní styl. První impulsy surrealismus dostal od André Bretona, jeho prudký rozvoj umožnil Salvador Dalí. Surrealismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil.

Present surrealist painter, writer and illustrator.

He has long lived in the USA, Florida. Where he has established himself and is an established artist in the field of peinters and sculpture. He held exhibitions in Sarasota, First Step of Sarasota, 4613 North Washington Boulevard, Florida. He then moved to Miami where he exhibited in the famous Perez Art Museum Miami, the Lowe Art Museum, the Art Gallery, the Art Fusion Galleries, and Wynwood 28 | Art Gallery. At present, he is devoted to writing children's books and, of course, painting surrealism. Surrealism is a European artistic direction that seeks to free the mind, emphasizes the subconscious. The words "artistic direction" are not fully comprehending, as surrealism means not only the artistic direction but also the lifestyle. The first impulses of Surrealism came from André Breton, and his rapid development was made possible by Salvador Dali. Surrealism is still an active direction, although it has moved away from the original ideas.